رزومه آقای عزیزآبادی

1368 1365 مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان سازمان بنادر کشتیرانی(دریانوردی)
1379 1368 عضو هیات عامل سازمان و معاون اداری مالی سازمان بنادر کشتیرانی(دریانوردی)
1379 1379 قائم مقام سازمان بنادر و کشتیرانی سازمان بنادر کشتیرانی(دریانوردی)
1384 1379 مدیر کل مرکز تحقیقات بندری و دریایی سازمان بنادر کشتیرانی(دریانوردی)
1386 1384 مدیرکل استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریایی سازمان بنادر کشتیرانی(دریانوردی)
1387 1384 مشاور معاون وزیر و مدیر عامل سازمان بنادر کشتیرانی(دریانوردی)
1387 1387 مشاور مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
1388 1387 عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی
1392 1388 مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران
1394 1392 مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کشتیرانی والفجر
1397 1399 مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت خدمات دریایی نگین سبز خاورمیانه

1399 عضو هیئت مدیره شرکت نگین سبز خاورمیانه

فهرست